ELMs stadgar

Stadgar för Evangelisk Luthersk Mission

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål och syfte

Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni 1909 som sin grundläggningsdag, vill, förblivande vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och under full anslutning till den evangelisk-lutherska bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, vidare benämnt Sällskapet, vill verka för att människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus. Sällskapet vill slå vakt om och visa på Bibelns auktoritet och ständiga aktualitet samt bevara och förnya det evangeliska arvet, särskilt Luthers och C.O. Rosenius’ undervisning. På denna grund vill Sällskapet bedriva mission i Sverige och andra länder, kalla, utbilda och sända predikanter och missionärer, stödja bibel- och bekännelsetrogen verksamhet samt aktivt arbeta mot bibelkritik.

3 § Uppbyggnad

Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i Regionala Samverkansorganisationer. I områden där Regional Samverkansorganisation inte finns ligger samordningsansvaret på Sällskapet.

4 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Antagna av årsmötet 2005-06-18 Tillägg av årsmötet 2010-06-19 (komplettering §§ 26 och 27, ny § 30a) Ändring enl årsmötesbeslut 2011-06-03 (§ 20 och 26 ) Tillägg av årsmötet 2011-06-03 (§ 30a) Ändring enl årsmötesbeslut 2013-06-01 (§ 16)

5 § Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

6 § Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att för den fortlöpande förvaltningen delegera befogenheten att teckna Sällskapets firma.

Föreningens medlemmar

7 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Till medlem kan upptas: Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Begreppet Förening innefattar även församling. Enskild person som inte är medlem i någon ansluten Förening och som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

8 § Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte har betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår anses, efter att ha blivit kontaktad av styrelsen, ha begärt sitt utträde.

9 § Uteslutning

Om det är uppenbart att medlem ej längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med medlemmen i fråga, utesluta medlemmen.

Regional Samverkansorganisation

10 § Anslutning

Regional organisation som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan upptas till regional Samverkansorganisation. Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

11 § Utträde

Regional Samverkansorganisation som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

12 § Uteslutning

Om det är uppenbart att en regional Samverkansorganisation inte längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

13 § Adjungerad ledamot

Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets styrelse.

Årsmöte

14 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 december året före. Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i förväg. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar samt kungöras på annat lämpligt sätt. Till kallelsen skall bifogas:

 • Förslag till dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Förslag till budgetramar
 • Inlämnade motioner
 • Styrelsens förslag
 • Valberedningens förslag

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i ansluten Förening får väcka motion till årsmötet. Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmötet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.

16 § Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet

För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år har ansluten Förening rätt att delta med ett ombud. Föreningarna bör tillse att det föreligger kontinuitet i valet av ombud. Föreningsombud ska vara försett med fullmakt och har vardera en röst. Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har en tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger inte rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation äger inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening som ej är ombud har, efter årsmötets medgivande i varje enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

17 § Beslutsmässighet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla frågor genom enkel majoritet, med undantag för vad som bestäms i 32 och 33 §§. Enkel majoritet kan vara antingen relativ eller absolut. Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande att den (de) som erhållit högst antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, innebärande att mer än hälften av antalet avgivna röster skall stödja förslaget. Votering sker öppet. Val till styrelsen skall dock ske genom sluten omröstning. Vid votering som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten Förening under minst tre år. Personen skall vara nominerad på förslag av valberedningen eller av årsmötesdelegat. Den som har anställning inom Sällskapet kan inte väljas till revisor eller revisorsersättare i Sällskapet.

20 § Ärenden vid årsmöte

Följande ärenden skall upptas på dagordningen samt protokollföras:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Godkännande av kallelse till mötet.
 6. Fastställande av dagordning för mötet.
 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 13. Behandling av ärenden rörande Samverkansorganisation.
 14. Val av
  • tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
  • tre styrelseersättare för en tid av ett år.
  • två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 15. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
 16. Fastställande av medlemsavgift.
 17. Mötets avslutande.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller minst en femtedel av de till Sällskapet anslutna Föreningarna begär det. Sådan framställning skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet upptas till behandling.

22 § Hinder för årsmöte

Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta arbeta till dess årsmöte kan hållas.

Valberedningen

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen skall bestå av sex personer, väl spridda över verksamhetsområdet. Valbar till valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:

 • Årsmötesfunktionärer
 • Styrelseledamöter
 • Styrelseersättare
 • Revisorer
 • Revisorsersättare

Valberedningen skall sträva efter att nominera fler namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på kandidater till de olika posterna. Dessa kandidater skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha inkommit till valberedningen senast tre månader före årsmötet.

Revisorer

24 § Revision

Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre månader före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen

25 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

26 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå av:

 • Nio ledamöter, valda för en tid av tre år med val av en tredjedel varje år.
 • Tre ersättare, valda för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig kassör, sekreterare och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.

27 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Sällskapets beslutande organ och har ansvar för Sällskapets angelägenheter. Det åligger styrelsen att:

 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet.
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa.
 • utse ett läroråd enligt § 30a.
 • anställa och ansvara för personal.
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte.
 • upprätta verksamhetsberättelse.
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • förvalta Sällskapets tillgångar.
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §.
 • bevilja medlemskap enligt 7 §.
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter eller ersättare för dessa är eniga om beslutet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en för sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall antecknas till protokollet.

29 § Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat organ eller till anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och dess innehåll.

30 § Ansvar

Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej ställas till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro eller som han till protokollet reserverat sig mot.

30a § Läroråd

Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga ledamöter.Valbar till lärorådet är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen adjungerad representant från Ansluten Samverkansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot till lärorådet. Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två ledamöter skall vara predikanter och nomineras av predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorådet skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande i lärorådet. Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt ledarskap och lärofrågor. Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning och fortbildning av predikanter samt för vägledning i frågor som rör samarbete med andra samfund och missionsorganisationer. Rådet skall pröva persons lämplighet som av styrelsen föreslagits till att kallas till predikant eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga. Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fattas av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Stadgar

31 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer som inte omfattas av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls vid nästkommande årsmöte.

32 § Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftligen vara inlämnat till styrelsen före mars månads utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frågan avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och 33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas inom styrelsen.

Övrigt

33 § Egendom

Sällskapet får inte skänka bort eller försälja fast egendom med mindre än att tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande är eniga om det, och sedan minst två tredjedelar ordinarie styrelseledamöter tillstyrkt förslaget.

34 § Upplösning av sällskapet

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på varandra följande, ordinarie årsmöten med minst två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.