Nyplantering

ELM vill se nyplanteringar i Sverige. Inlandsmissionen har varit med på agendan i hela organisationens historia, och har präglats av mycket pionjärt arbete. Men i Sverige har bildandet av nya ELM-grupper klingat av för ganska länge sedan. En nyplantering handlar om uppstarten av en ny kristen gemenskap. ELMs stadgar ger utrymme för både föreningens och församlingens form.

De första kristna och nyplantering

Missionen, uppdraget, som Jesus ger sina lärjungar innebär att han befaller dem och sänder dem att göra lärjungar. Uppdraget är normerande för lärjungarnas verksamhet i Apostlagärningarna. Uppgiften är större än att dela evangeliet. Det handlar om att leda människor som aldrig hört talas om Jesus Kristus till en tro och därefter till kristen växt och mognad, så att de på lite sikt själva kan ta aktiv del i församlingens och Guds rikes tillväxt. Lärjungaträning är mer än gatuevangelisation. Det behövs ett kraftfullare redskap för kristen mognad än något som fanns innan den första församlingen grundades; men i och med den första församlingen så har Gud inrättat redskapet och platsen för att fullfölja den befallning han själv gett till lärjungarna. Den regelbundna kristna gemenskapen är basen för missionsuppdraget. När Apostlagärningarna abrupt slutar (kap 28, år 60–63), har i alla fall 13–14 församlingar planterats. Av Paulus brev förstår vi att dessa inte var alla; församlingar har grundats också i Rom och Kolossai. På 30 år har alltså de första lärjungarna planterat ca 15 nya församlingar. Det innebär en nyplantering ungefär vartannat år. Det utmanar, eller borde få utmana oss. Sett till resurserna och omständigheterna är det ett stort Guds under. Men det ger oss också hopp, eftersom samme Gud är levande och verksam än idag.

All mission kostar, men inte alltid pengar

Nyplantering, att våga ta ett initiativ som kan resultera i en ny kristen gemenskap, kräver tid, tålamod och tro. Det kan kräva uppoffringar i form av att öppna sitt hem, att minska sitt engagemang i befintlig kristen verksamhet eller till och med flytt till en ny ort. Initiativet, ansvaret och ledningen ligger framför allt på lokala individer och grupper, men i en sådan situation vill också ELM vara ett stöd. Funderar ni på ett nyplanteringsinitiativ så ta gärna kontakt med ELMs missionssekreterare och bolla idéerna.

Ekonomiskt har ELMs nämnd för Mission i Sverige (MIS) möjlighet att bevilja stöd till nysatsningar (läs mer under rubriken ”uppstartsfond”). ELMs arbete och vision för nyplantering bygger dock i hög grad på ideella insatser och på att ”vanliga” kristna är de som bär arbetet. Både när det gäller kostnader i form av tid och engagemang, och när det gäller ekonomi, är det mycket värdefullt om nyplanteringsinitiativ har en förankring i en eller flera befintliga lokala ELM-gemenskaper, samtidigt som man kan få stöttning från ELM centralt och regionalt.

Processen

1

Samla teamet

En nyplantering är inte ett soloprojekt. Först och främst är vi beroende av Guds ledning och vilja. Med sin Ande formar han ett kall hos individer att följa missionsuppdraget genom att överlåta sig till en nyplantering. En nyplantering måste starta i bön till Gud. När Gud kallat rätt människor till en nyplantering är vi i nämnden för mission i Sverige (MIS) övertygade om att man behöver vara mer än en person eller familj som driver och överlåter sig till att utgöra en kärn-grupp i nyplanteringsarbetet. En nyplantering kan särskilt i startskedet vara tungrodd och man behöver stödjas av varandra för att orka med och för att hämta kraft, glädje och inspiration tillsammans. Vi har också alla fått olika gåvor av Gud, och kompletterar som en kropp varandra – en nyplantering ledd av en ensam figur kan därför leda till brister på olika områden. ELM kan i startskedet erbjuda förbön, samtal och vägledning för individer med en längtan att nyplantera. Vi kan hjälpa till att nätverka och söka efter fler människor vi tror att Gud vill ska vara med och överlåta sig till projektet. Efter att en grupp om ungefär 3–7 personer formats, behöver dessa överlåta sig till en period framöver där de satsar på nyplanteringen. Under den första delen av den här perioden, behöver Gud forma teamet och skapa en vision för vad de ska plantera som du kan läsa mer om i steg 2.

2

Forma teamet & visionen

När det finns ett team på plats som överlåtit sig till nyplanteringen kan det kännas hög tid att dra i gång, hitta en lokal och starta en kristen gemenskap med en verksamhet lik den man tidigare varit del av. Men vi i MIS tror det är nödvändigt att vänta och först låta teamet ha en formerande fas. En tid av bön, reflektion, strategisamtal och ett noggrant förarbete skapar mycket bättre förutsättningar för att nyplanteringen ska lyckas när den väl börjar. Det är något andra kristna organisationer och samfund starkt erfarit i sitt nyplanteringsarbete. I MIS önskar vi att teamet först går en formerande utbildning genom kurser av M4 eller genomgår en motsvarande process, vilket MIS kan ge stöd för. Tanken med denna process är att lära känna varandra, reflektera över strategi och vad det är man önskar plantera. Bönen är också central i den här processen innan man nyplanterar – att samlas regelbundet och be om Faderns ledning. MIS kan i denna period också ge stöd för att besöka andra nyplanteringar för att lära sig av de som gått längre och samlat mer erfarenhet både av misslyckanden och segrar.

3

Nyplantera med teamet

Till slut är teamet redo att nyplantera. Vad det innebär kan variera beroende på teamet, platsen och vilken vision Gud har format under förberedelsetiden. Kanske det för någon grupp innebär att börja fira offentliga gudstjänster på söndagsförmiddagarna, men en annan att man ses en tisdagskväll på den lokala krogen och bjuder in människor till ett möte där. ELM kan här erbjuda visst ekonomiskt stöd som du kan läsa mer om i vår uppstartsfond. Vi kan även stödja med fortsatt förbön och strategisamtal.

Att vara kristen är att tillhöra Guds familj. I en nyplanteringssituation är relationen till Fadern viktigt, förstås, men också att ha en fortsatt relation till kristna syskon. Varje lokal kristen gemenskap är en del av Kristi stora kyrka. ELM vill gärna vara det större sammanhang som en nyplantering kan ha koppling till. Ofta kan det vara ensamt att försöka starta en ny kristen gemenskap. Då är det värdefullt att ”höra till”. ELM kan vara en sådan länk för nya grupper. I lägergårdar, tidningar, stormöten med mera finns resurser som behövs. Kopplingen till den internationella missionen är också en viktig inspirationskälla i missionsarbetet i Sverige, vi har en relation till växande kyrkor i Afrika och Sydamerika, och ett nystartat arbete i Främre Asien. Till ELM kan man vara ansluten som enskild, som grupp eller som förening. För en ny gemenskap kan formen ELM-grupp vara en god möjlighet att få en direkt koppling till ELM, men med minimala krav på formaliteter. Förslag på stadgar för grupp respektive förening hittar du här. (Hämta ur boken ”VÅR”).

Vill du läsa om någon konkret nyplantering som genomgått en liknande process?

Då kan du läsa den här artikeln ur Till Liv som handlar om Vitalkirken i Oslo, inom Norsk Luthersk Misjonsamband.