Rapport från styrelsen – november

Rapport från styrelsen i ELM – november

Styrelsen och dess adjungerade samlades den 11–12 november. Denna gång i Stockholm i läkarhuset på Odenplan. Vi började vårt sammanträde med Jes 55. Vår Gud är källan till mat och dryck som ger evigt liv. Låt oss ta till oss uppmaningen att söka honom medan han låter sig finnas!

I början av dagordningen uppmärksammande vi en mängd protokoll och rapporter från olika delar i hela ELM-sfären. Vi gläds över all verksamhet inom vårt missionssällskap. Det finns också utmaningar förstås och i denna rapport vill jag försöka förmedla delar av de båda.

Sverigemission
Till en del av sammanträdet adjungerades Nämnden för mission i Sveriges (MIS) ordförande Per Henriksson, samt missionssekreterare Johannes Heule. Johannes berättade om planerna på att starta en kurs som handlar om att dela tron i vardagen. En digital kurs för med ett antal träffar under hösten 2023. Inget är fastställt ännu, men planering pågår.
MIS har nystartat kan man säga. Under en ganska lång tid så har vi saknat en anställd som specifikt arbetar med vår mission i Sverige. Genom Guds nåd har vi kunnat anställa Johannes som bl.a. jobbar med detta. MIS har flera uppslag och ansatser för att förnya och utveckla missionsarbetet i vårt Sverige.

Utlandsmission
ELM har en vision för missionsarbetet i utlandet. Den kan kort sammanfattas i tre punkter:
● nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd
● arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor
● att mission ska vara alla ELM-ares glädje, längtan och ansvar
Visionen finns i sin helhet här: Vision för ELM-BVs mission i utlandet – 2013-2023 – Evangelisk Luthersk Mission
Detta är inget nytt, men det sker inte på samma sätt i alla tider. Därför har Nämnden för utlandsmission (NUM) arbetat fram en strategi som sträcker sig till 2025 och som styrelsen antog. ELM vill vara en del i den globala missionsrörelsen som sträcker sig ut mot den onådda världen. Det sker i Främre Asien, men också på våra andra fält, i Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru. Vi vill bidra med ekonomiskt stöd till olika projekt, besök och utsända arbetare på fälten, både volontärer och korttidsinsatser, men också missionärer med längre åtagande. Vi vill även stärka relationer med bl a mission i retur, när möjlighet ges till det.

Hemsida
Styrelsen beslutade att en ny hemsida ska arbetas fram.

Ekonomi
De ekonomiska rapporterna visar att människor fortfarande vill ge till ELM. Styrelsen vill rikta ett stort tack för alla gåvor som kommer in. Utan gåvor, både från enskilda och från föreningar/församlingar, så fungerar ingen verksamhet. Det finns dock en viss oro över hur året kommer att sluta. Just nu pekar rapporten mot ett underskott vilket direkt påverkar möjligheterna att realisera verksamhetsplanen för 2023, som årsmötet har beslutat om. Men det finns fortfarande stora möjligheter att påverka resultatet i positiv riktning. Året är inte slut och vi vädjar om ett ökat givande. Du som läser detta ska veta att dina gåvor gör skillnad.
I skrivande stund är julinsamlingskampanjen påbörjad. Håll ögonen öppna och haka på! Nu är det läge att öppna upp och ge vidare! Om vi går in i nästa år med ett positivt resultat i ryggen så ger det oss möjlighet att ta oss an verksamhetsplanen för 2023 med frimodighet. Vi sätter vårt hopp och tillit till Gud och hans nåd.

Strategisamtal
På våra sammanträden har vi ganska ofta ett samtal av strategisk karaktär. Denna gång pratade vi om hur vi ytterligare kan främja givandet till ELM. Vi beslutade bl.a. att varje ELM-förening/församling ska besökas av någon från styrelsen eller en nämnd, med aktuell verksamhetsinformation och vad det betyder att ge till ELM. Besöken planeras under nästa år i samråd med den lokala gemenskapen. Vi tror det är viktigt med den personliga kontakten, att möta människor fysiskt, inte endast via tidning, hemsida och sociala medier.

Manligt och kvinnligt i ELM
Från tid till annan har ELMs hållning gällande uppdrag och kallelser i Guds rike till kvinnor och män varit på tapeten. ELMare tänker olika i denna fråga, det är inget nytt. Men vi ser ett tydligt behov av samtal. Det handlar inte om att ELM ska ändra hållning. Men det hindrar inte att samtala om vad Bibeln säger om uppgiftsfördelning mellan män och kvinnor och hur vi som missionssällskap förhåller oss till denna fördelning. Missionsledaren planerar för en temadag tillsammans med ELM Syd i Åhus den 1 april. Håll ögonen öppna för mer information.

Framtidskommissionen
Det pågår ett arbete med Identitet Vision och Strategi (IVS) i ELM. Det har det gjort under lång tid, men det har också legat på is några år av olika skäl. Framtidskommissionen har gett en push för att fortsätta det arbetet. Målet är att kunna komma i mål med samtliga tre områden under den kommande fyraårsperioden och vi vill börja med identiteten. Ett dokument om ELMs identitet finns redan (se www.elmbv.se/identitet), så det första steget kommer blir att försöka konkretisera och diskutera olika aspekter av identiteten för att förankra den i rörelsen.

Årskonferenser
I sommar, första helgen i juni, är det Årskonferens med årsmöte på Falketorps missionsgård på Vikbolandet. Planera detta i din kalender om du inte redan gjort det.

Val till Tidningsnämnden
Gunilla Karlsson, Båstad, valde styrelsen med tacksamhet in som ledamot i Tidningsnämnden (TN).

/Henrik Nilsson, ordförande i ELMs styrelse
November 2022


Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer