ELMs COVID-19 rekommendationer

Rekommendationer från ELM med anledning av COVID-19

Det är viktigt att vi som Guds folk, men också som samhällsmedborgare, gör vad vi kan för att bidra till en så god utveckling som möjligt i den här utmanande situationen. Först och sist uppmanar vi till bön för vårt land, vår värld och alla människor i ledande ställning, men också för alla de som arbetar i vård och omsorg och andra samhällskritiska institutioner, liksom för hela ELM-sfären.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2022-01-14

Nya åtgärder med anledning av Covid-19

I början av veckan meddelade regeringen ytterligare åtgärder för att minska spridningen av covid-smittan. Restriktionerna är en tydlig skärpning gentemot de som kom före jul och innebär bl.a. att man måste ha vaccinpass för att ta emot fler än 50 deltagare i en gudstjänst, vilket Dagen m.fl. har rapporterat om.

Pandemin är en svår prövning och vi ska givetvis göra vad vi kan för att bidra till hälsa och välgång. Samtidigt behöver Guds folk fira gudstjänst och religionsfriheten, liksom mötesfriheten, är grundlagsskyddad i Sverige. Vi är tveksamma till att man måste uppvisa covidpass för att delta i religiösa (och politiska) sammankomster och menar att regeringen bör vara mycket försiktig med att inskränka de medborgerliga fri- och rättigheterna.

För ELM:s föreningar och församlingar vill vi fortsatt uppmana till att fira gudstjänst. Överväg noga möjligheten att anordna två eller tre gudstjänster i stället för att använda covidpass, eller eventuellt ha två gudstjänster – en som är öppen för dem som inte vill uppvisa pass och en som är öppen för dem som vill.

Givetvis ska vi fortsätta visa hänsyn mot varandra, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom eller sjukdom.

Se även våra rekommendationer i det förra inlägget.

”För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand,
för ondskans makteri himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud.” (Ur litanian.)

– Daniel Ringdahl

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2021-12-23

Nya åtgärder med anledning av Covid-19

I veckan meddelades nya regler för allmänna sammankomster med anledning av Covid-19. Dessa träder ikraft idag, den 23 december, och kommer således påverka julhelgens gudstjänster.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter gäller bland annat allmänna sammankomster och medför därför att ELM:s föreningar och församlingar måste anpassa sin verksamhet.

Vi är innerligt trötta på den här pandemin och alla restriktioner, men framför allt på allt det lidande det åsamkar så många människor. Låt oss därför fortsätta be himmelens och jordens Herre om skydd och hjälp.

 Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim. 2:1-4.)

Litanians ord är högst tillämpliga:

För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, bevara oss milde Herre Gud.

 • För samlingar med färre än 20 personer behövs inga särskilda anpassningar göras mer än de vanliga rekommendationerna om handhygien och att hålla sig hemma vid symptom.
 • För samlingar med fler än 20 personer och färre än 500 gäller att arrangören måste ha anvisade sittplatser till alla deltagare, och antingen
   • begära vaccinationsbevis, eller
   • säkerställa att varje sällskap är högst 8 personer stort samt kan hålla 1 m avstånd i sidled samt framför och bakom.

ELM upprepar sina rekommendationer från november:

 • Fortsätt fira gudstjänst på plats och fortsätt uppmana människor att komma!
 • Fortsätt vara tydliga med att man måste stanna hemma vid sjukdomssymptom och kom ihåg att även vaccinerade ska testa sig för Covid enligt riktlinjer från den 22/11,
 • Uppmuntra alla som kan att vaccinera sig, särskilt de vuxna,
 • Ett vaccinationspass innebär dels att man måste avslöja sin identitet för arrangören, dels att man stängs ute från gudstjänsten om man av olika skäl inte vill vaccinera sig. Det är problematiskt med hänsyn till demokrati och religionsfrihet, och vi bör vara försiktiga med vaccinationspassen.
 • Fira hellre flera gudstjänster, än begära vaccinpass, om ni vet att många vill komma till gudstjänsten och det inte går att säkerställa avståndet om alla kommer.

Folkhälsomyndigheten

Tidningen Dagen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

– Daniel Ringdahl

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2021-11-30

Nya åtgärder med anledning av Covid-19

Den första december träder nya föreskrifter i kraft för att begränsa spridningen av Covid-19. Under hösten har vi kunnat samlas utan begränsningar, men de senaste veckorna har smittspridningen ökat och myndigheterna vill undvika en kraftig ökning med risk för alltför hög belastning på sjukvård m.m.

De nya föreskrifterna stipulerar att man vid samlingar inomhus med fler än 100 deltagare antingen måste säkerställa att en meters avstånd kan hållas mellan varje sällskap om högst åtta personer, eller att man uppvisar vaccionationspass.  Om arrangören kontrollerar vaccinationspass kan man ta in fler än 100 deltagare utan att vidta ytterligare åtgärder om avstånd etc. Om man i stället säkerställer att sällskapen kan hålla avstånd och har anvisade sittplatser är man tillåten att ta in fler än 100 personer. Om man vare sig kan säkerställa avstånd (t.ex. genom att lokalerna är för små) eller vill kontrollera vaccinationspass får man inte ta in fler än 100 deltagare.

Om man är färre än 100 deltagare i en gudstjänst eller sammankomst behöver man som arrangör inte säkerställa att avstånd kan hållas och man behöver inte begränsa sällskapen till åtta.

Dessa föreskrifter måste ELM:s föreningar och församlingar förhålla sig till. Tidningen Dagen har i kontakt med Folkhälsomyndigheten fått förtydligat vad som gäller för religiösa sammankomster. Där förklarar FHM bl.a.

 • att kyrkor inte behöver kontrollera vaccinationspass om man kan säkerställa att avståndet upprätthålls,
 • att medverkande i gudstjänst/sammankomst inte inkluderas i de 100, vare sig det gäller körer eller andra medverkande,
 • att medverkande inte behöver uppvisa vaccinationspass.

Från kansliet vill ELM skicka med några saker att tänka särskilt på:

 • Fortsätt fira gudstjänst på plats och fortsätt uppmana människor att komma!
 • Fortsätt vara tydliga med att man måste stanna hemma vid sjukdomssymptom och kom ihåg att även vaccinerade ska testa sig för Covid enligt riktlinjer från den 22/11,
 • Uppmuntra alla som kan att vaccinera sig, särskilt de vuxna,
 • Ett vaccinationspass innebär dels att man måste avslöja sin identitet för arrangören, dels att man stängs ute från gudstjänsten om man av olika skäl inte vill vaccinera sig. Det är problematiskt med hänsyn till demokrati och religionsfrihet, och vi bör vara försiktiga med vaccinationspassen. Tänk på att medverkande inte behöver räknas in i de 100. Om man vet att det kommer fler än 100 på en samling och lokalen är för liten för att hålla avstånd bör man överväga att ordna två samlingar i stället för att använda vaccinationspasset.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

– Daniel Ringdahl

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2021-09-21

Restriktionerna lättar – fira gudstjänst!

Det har nu gått några veckor sedan regeringen presenterade att man förberedde för det fjärde steget med anledning av coronapandemin. Den 29 september kommer de allra flesta restriktionerna att tas bort, vilket innebär att vi återigen kommer att kunna samlas till gudstjänst och andra aktiviteter utan att behöva sätta ett deltagartak eller säkerställa behörigt avstånd till varandra. (Läs mer hos Folkhälsomyndigheten respektive Krisinformation.)

De senaste arton månaderna har upplevts som en ökenvandring, men tack vare Guds nåd och vaccinationerna ser vi nu ut att gå in i en ny fas. Vi är visserligen inte av med viruset men den höga vaccinationsgraden i Sverige gör att smittan är mycket mera kontrollerad och att risken för allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning är markant lägre än för bara ett halvår sedan. Vi ska fortfarande stanna hemma och testa oss om vi får symptom på sjukdomen, men i den mån vi är friska och vaccinerade kan livet börja återgå till det normala igen efter den 29 september.

Nu måste gudstjänstfirande och andra aktiviteter komma igång igen! Det är med glädje som vi ser hur föreningar och församlingar i ELM bjuder in till gudstjänst, och vi vill uppmuntra alla ELM-are att ta kontakt med varandra och uppmuntra till deltagande i gemenskapen. Pandemin har inte bara varit en personlig prövning för många av oss utan också en andlig prövning: hur bevaras och växer tron när jag inte kan delta i den gudstjänstfirande gemenskapen? Nu är det oerhört viktigt att vi hjälps åt att få med oss unga och äldre, gamla som nya i gemenskapen igen!

Samtidigt måste vi givetvis ha respekt för att de senaste arton månaderna har satt sina spår i oss alla och att vi är olika beredda att återgå till vardagen. Vi ska visa respekt för varandra och inte oroa varandra i onödan. Den som vill vara extra försiktig ska vara det utan att vare sig ha dåligt samvete eller se ner på de som gör annorlunda; och de som inte kan vänta på att få återgå till det normala ska göra det med gott samvete, men utan att förakta eller pressa dem som vill vara försiktigare. I allt ska vi tjäna och älska varandra.

O, må ingen bli tillbaka
här i denna mörka värld!
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd!

Härligt sången där skall brusa
stark som dånet av en vattenflod.
Äran tillhör Gud och Lammet,
 som oss vunnit med sitt blod!

(Lova Herren 554)

Daniel Ringdahl, missionsledare

– – – – – – – –

ELM följer utvecklingen noga och uppmanar alla medlemmar och föreningar att göra detsamma. Styrelserna i de olika missionsföreningarna och församlingarna har ett särskilt ansvar i detta. Därtill är det nödvändigt att var och en av oss tar våra myndigheters rekommendationer på största allvar och noga följer dem. Här kan du få mer information:

Många nyhetssajter har dessutom låst upp sitt material gällande Corona så att man kan ta del av informationen utan att vara prenumerant. Det gäller t.ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och New York Times. John Hopkins-universitetet i USA samlar all tillgänglig bekräftad statistik om utvecklingen på viruset. SVTs statistik över Sverige och världen bygger på John Hopkins’ data.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-11-17, kl. 11.30

Nya restriktioner gällande allmänna sammankomster

Smittspridningen fortsätter att öka i hela landet och i måndags (16/11) gick regeringen ut med nya och skarpare restriktioner avseende allmänna sammankomster för att få bukt med pandemin.

De nya reglerna innebär att högst åtta personer får delta i en allmän sammankomst vilket också innefattar gudstjänster. Även om det har nämnts att 50-personersgränsen fortfarande är tillämpbar vid sittande engagemang är det gränsen på 8 personer som regeringen vill inskärpa.

För ELMs föreningar och församlingar bör det få som konsekvens att vi begränsar deltagandet vid gudstjänsterna till enbart medverkande. 

Det är svårt, närmast omöjligt, att uppmana människor att inte komma till gudstjänst och samtidigt lever vi i en tid som saknar motstycke i vår livstid. Vi kan inte vara utan Guds ord men för en tid kan vi vara utan den fysiska gudstjänstgemenskapen. I dagsläget är det viktigare att skydda varandra och sjukvården än att vara på plats i missionshuset/kyrkan/kapellet.

Vi uppmanar föreningar, församlingar och enskilda att göra vad man kan för att hålla igång verksamheten och gemenskapen men digitalt. Ta hjälp av varandra i regionerna eller i städerna. Hör hur andra föreningar/församlingar gör. Samlas till bönemöten, kyrkfika, hemgrupp m.m. via videotjänster, för vi behöver varandra – särskilt i dessa tider!

Och glöm inte de som är ensamma.

Delta i den nationella bönedagen nu på söndag (22/11) som ELMs missionsledare, Daniel Ringdahl, bjuder in till tillsammans med ytterligare drygt 20 kyrkoledare i Sverige. Be för vårt land och vår sjukvård, för vår värld och alla i beslutsposition. Och be om att denna kristid också skulle bli en tid till väckelse och omvändelse.

Bär varandras bördor, liksom Herren har burit våra.

Daniel Ringdahl, missionsledare ELM.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-10-29, kl. 19.15

Följ rekommendationerna från Sveriges regioner

Smittspridningen tilltar i Sverige och den senaste veckan har flera regioner skärpt riktlinjerna för att hindra smittan. Det är viktigt att föreningar och församlingar håller uppsikt över just sin regions rekommendationer, och vidtar åtgärder för att trycka tillbaka sjukdomen.

Ha gärna kontakt med andra föreningar och församlingar, både inom ELM men också från andra samfund, för att tillsammans rådgöra om hur ni på bästa sätt kan följa rekommendationerna.

Det är dock fortfarande högst angeläget att vi fortsätter fira gudstjänst. Kanske måste det göras med bara medverkande på plats, kanske måste det göras helt digitalt, men gudstjänsterna behöver fortsätta!

Håll kontakt med varandra via digitala medier, be för varandra, och be för vårt land och vår värld.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-10-23, kl. 14.00

Uppdaterade riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten

På torsdagen (22/10) kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer för idrotts- och kultursektorn inklusive religiösa sammankomster, samt för människor i åldersgruppen 70+. Med anledning av de nya beskeden uppdaterar ELM sina rekommendationer till föreningar och församlingar. Regeringens nya riktlinjer gäller från den 1 november 2020.

Regeringen har gett tillstånd till idrotts- och kultursektorn att ta emot upp till 300 personer förutsatt att vissa villkor är uppfyllda:

   • Evenemangen måste vara sittande, d.v.s. deltagarna måste ha anvisade platser,
   • Man måste också fortsättningsvis kunna hålla avstånd på minst 1 m till andra deltagare, både på sin sittplats men också i övrigt som vid in- och utpassering,
   • Lokala restriktioner kan förekomma som är snävare än regeringens och då är det de lokala restriktionerna som gäller,
   • Två personer i samma sällskap får sitta bredvid varandra utan krav på 1 m mellanrum.

Detta innebär att det är möjligt för missionsföreningar och församlingar att släppa in fler än 50 personer på en gudstjänst vilket är djupt efterlängtat! Samtidigt betonar regeringen starkt att pandemin inte på något vis är över och att livet återgår till det normala. Givetvis gäller fortfarande regeln att man stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom.

De nya riktlinjerna skapar nya möjligheter, men lägger också ett stort ansvar på oss som arrangerar gudstjänsterna. Tänk särskilt på:

   • Anpassa antalet deltagare efter hur stora lokaler ni har och vilket avstånd ni kan hålla till varandra. En mindre lokal rymmer färre personer med säkert avstånd, medan en större lokal kan ta in fler,
   • Var noga med att skapa tydliga anvisningar för var man ska sitta och se till att det går att hålla avstånd till varandra i bänkarna,
   • Tänk igenom hur ni undviker trängsel vid in- och utgång, kapprum och toaletter,
   • Håll noga uppsikt över rekommendationer och riktlinjer från just din kommun och region eftersom riktlinjerna kan variera beroende på hur smittspridningen ser ut i olika delar av landet. Det är de lokala riktlinjerna som har företräde framför de nationella.

Nya riktlinjer har dessutom kommit avseende personer i åldersgruppen 70 år och äldre, så att samma rekommendationer nu gäller dem som alla andra. Det innebär att vi med gott samvete kan anordna dagledigträffar eller uppmuntra våra äldre att komma till gudstjänster och andra samlingar, men återigen måste vi givetvis vägledas av respekt, omsorg och klokhet. Hygien, fysiskt avstånd och nolltolerans mot sjukdomssymptom är grundläggande när samlingar planeras.

De nya riktlinjerna gäller från den 1 november.

Jag som har uppdaterat rekommendationerna heter Daniel Ringdahl. Om du vill lämna synpunkter gör du det enklast via e-post till: daniel.ringdahl@elmbv.se

Låt oss fortsätta be för våra städer, vårt land, vår värld och våra ledare om vishet och beskydd i Herren Jesu namn.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-08-11, kl. 15.00

Om gudstjänstfirande och predikouppdrag

En hel sommar har förflutit och inte mycket har förändrats avseende myndigheternas rekommendationer. Däremot har smittspridningen gått ner, antalet inlagda har minskat kraftigt och dödstalen har avtagit. Som en följd har också våra vanor förändrats den senaste tiden, och allt fler har börjat röra på sig mer än under våren.

Det är nu fem månader sedan vi blev tvungna att avbryta den vanliga gudstjänstverksamheten och under lång tid har livesända gudstjänster varit mångas huvudsakliga gudstjänstgemenskap. För andra har rutinen försvunnit och det har inte blivit mycket gudstjänstfirande varken fysiskt eller digitalt.

För en kristen är gudstjänstlivet centralt och den veckovisa rutinen är nödvändig. Vi vet inte hur länge pandemin kommer hålla världen i sitt grepp, men vi kan inte sätta gudstjänstlivet på paus. Samtidigt ska vi givetvis följa myndigheternas rekommendationer och bidra till att smittan hålls i schack.

ELM riks vill därför uppmuntra föreningar, församlingar och enskilda att försöka hitta sätt att fira gudstjänst fysiskt utan att för den skull äventyra säkerheten. Flera gemenskaper har redan börjat med detta, och här är några exempel på hur fler skulle kunna få till det:

   • Ha koll på hur många som är på plats fysiskt. Det kan göras genom att man anmäler sig via e-post, telefon eller sms, eller genom att någon räknar i dörren.
   • Ha goda förutsättningar för handhygien genom enkel tillgång till toaletter och handsprit. Undvik kroppskontakt med varandra som t.ex. handslag.
   • Underlätta spridningen i lokalen genom att spärra av varannan bänkrad eller varannan halvsida av bänkraderna.
   • Det kan fortfarande vara klokt att undvika kyrkfika eller åtminstone se till att man inte sitter nära varandra. Om man har servering måste man vara noggrann med handhygienen.
   • Överväg att anordna två gudstjänster, t.ex. kl 10 och 12, för att så många som möjligt ska kunna närvara.

Se till att hålla kontakt med era medlemmar och andra i er närhet, och uppmuntra dem att på olika sätt delta i verksamheten även om det inte är på samma sätt som vanligtvis.

Vad gäller äldre hänvisar vi fortsatt till Folkhälsomyndigheten. De rekommenderar fortsättningsvis ett begränsat umgänge, och här måste var och en själv göra en avvägning som bl.a. innefattar hur mycket du rör dig i samhället i övrigt.

ELMs predikanter uppmuntras att tacka ja till predikningar förutsatt att man inte utsätter sig själv och andra för onödiga risker. Det är t.ex. mycket bättre att kunna köra bil till en predikan än behöva åka kollektivt. Predikanter i riskgrupp, t.ex. över 70 år, måste själva avgöra om man vill tacka ja till predikouppdrag. Om man kan köra bil till platsen, kan hålla avstånd på plats, samt inte känner oro för uppdraget kanske man kan tacka ja. Känner man oro eller tveksamhet bör man avstå.

Vi ser ut att gå en lång höst till mötes men vardagen måste gå vidare. Vi är sociala varelser och behöver varandra. Vi är andliga varelser och behöver Guds ord. Vi behöver finna vägar till en så normal vardag som möjligt trots omständigheterna.

Det är alldeles nödvändigt att vi alla skyddar varandra genom att hålla avstånd, hålla oss inom maxgränsen vid samlingar, stanna hemma vid minsta sjukdomstecken samt upprätthåller en god hygien. Då har vi goda förutsättningar att samlas i mindre grupper utan att utsätta varandra för onödiga risker.

Jag som har uppdaterat rekommendationerna är Daniel Ringdahl. Om du vill lämna synpunkter gör du det enklast via e-post till: daniel.ringdahl@elmbv.se

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-04-01, kl. 14.00

Nya rekommendationer – ideella organisationer

Idag kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer, som får direkt påverkan på ELM och våra respektive föreningar/församlingar och regionala organisationer. Myndigheten skriver på sin hemsida:

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. (Länk till Folkhälsomyndighetens uttalande)

Det innebär att alla föreningar som inte kan genomföra sitt årsmöte via länk bör skjuta upp årsmötet till dess att situationen har blivit bättre och nya riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Om man är bekymrad över att bryta mot sina stadgar är det inte ovanligt att det finns en så kallad ”Force majeur”-paragraf, som förklarar att det kan finnas omständigheter som gör att årsmöte inte kan hållas som planerat på grund av oförutsedda händelser av typen krig, naturkatastrofer och dylikt. Finns inte en sådan paragraf inskriven i stadgarna är det inte orimligt att ändå hänvisa till force majeur.

Vad gäller ELMs årskonferens i juni börjar det givetvis bli allt mer osannolikt att konferensen skulle kunna tänkas genomföras som planerat, men vi återkommer med besked efter helgens styrelsesammanträde.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-03-27, kl. 15.00

ELM följer utvecklingen noga och uppmanar alla medlemmar och föreningar att göra detsamma. Styrelserna i de olika missionsföreningarna och församlingarna har ett särskilt ansvar i detta. Därtill är det nödvändigt att var och en av oss tar våra myndigheters rekommendationer på största allvar och noga följer dem. Här kan du få mer information:

Många nyhetssajter har dessutom låst upp sitt material gällande Corona så att man kan ta del av informationen utan att vara prenumerant. Det gäller t.ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och New York Times. John Hopkins-universitetet i USA samlar all tillgänglig bekräftad statistik om utvecklingen på viruset.

Nya riktlinjer gällande offentliga sammankomster

På dagens presskonferens gick regeringen ut med nya riktlinjer gällande offentliga sammankomster. Samlingar i offentlig regi på över 50 personer förbjuds från och med söndag. Att bryta mot riktlinjerna kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

Här kan du se en sammanfattning från dagens presskonferens.

Vidare avråder myndigheterna från alla onödiga resor inom Sverige, och vi bör lyssna noga på de rekommendationerna. Det gäller särskilt de större regionerna som Skåne, Göteborgsregionen och Stockholmsområdet, men var och en bör noga tänka igenom vilka resor som verkligen är nödvändiga.

Konsekvenser för föreningar och församlingar

Med de nya riktlinjerna skärps kraven på våra föreningar och församlingar. Styrelsen i respektive gemenskap måste ta ansvar för att lagen följs och att inte fler samlas än vad som är tillåtet.

Tänk särskilt på följande:

 • Det går fortfarande att fira gudstjänst, men inte som tidigare.
 • Styrelsen har ett särskilt ansvar för att den nya lagen efterlevs.
 • Alla som tillhör en riskgrupp ska stanna hemma.
 • Alla som uppvisar symptom eller känner sig sjuka ska stanna hemma från gudstjänsten. Även predikanter.
 • Undvik närkontakt med andra människor och var noga med din handhygien.
 • Om ni har tänkt fira mässa måste ni prata igenom saken noga med tjänstgörande präst och hitta ett sätt som är säkert. Det bästa är troligtvis att prästen doppar brödet i vinet och lägger i handen på kommunikanten.

ELM vill gärna uppmuntra till gudstjänstfirande, men ger följande riktlinjer:

 • Ni måste säkerställa att inte fler än 50 personer vistas i lokalen samtidigt.
 • Man kan ha en värd i dörren som (inte tar i hand men) räknar hur många som kommer, och som säger stopp när man har nått 50.
 • Man kan också gå ut med ett meddelande till medlemmarna och be dem anmäla till ordförande eller mötesledare om man har tänkt komma. Denna åtgärd bör ändå följas upp med att någon räknar och säkerställer att man inte blir fler än tillåtet.
 • Tänk på att sprida ut er i lokalen så att det finns distans mellan gudstjänstfirarna.
 • Det är bäst att undvika all form av servering.

Kallelse till bön

Det är en svår prövning som vår värld går igenom just nu. Ingen är helt oberörd. Vi blir sjuka eller har människor i vår närhet som blir sjuka, eller också oroar vi oss för sjukdom. Vi kan bli permitterade eller till och med uppsagda från jobbet i en av alla besparingsplaner. Våra företag kan gå i konkurs, och våra aktiebaserade tillgångar sjunker i värde.

Allt detta påverkar oss privat men också som organisation. När privatekonomin krymper, krymper också möjligheten att ge till föreningen/församlingen, till regionerna och till riksorganisationen. Våra missionsgårdar får det riktigt tufft när sammankomster avbokas och intäkterna rasar.

Allt detta behöver vi bära fram inför Gud i bön. Det låter som ett hån för den som har ångest, men Paulus menar allvar när han skriver till Filippi:

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil. 4:6-7.)

För, mitt i krisen står Herren Jesus och kallar oss och hela världen att sätta vårt hopp och vår tro till honom. Vi ska lyda och lita på våra regeringar och myndigheter, men i slutändan är de bara människor. Den ende som har allting i sina händer och verkligen kan förändra saker är Herren Jesus. Han är densamme igår och idag och i evighet, och han rubbas inte även om hela världen skakar.

Alternativa gudstjänster

Om du av någon anledning inte kan ta dig till gudstjänst, eller din förening/församling bestämmer sig sig för att ställa in gudstjänsten vill vi ändå uppmana till att fira gudstjänst i hemmet. Flera föreningar/församlingar inom ELM sänder sina gudstjänster live eller i efterhand. Kolla t.ex.:

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. (Matt. 24:32-35.)

Här kan du läsa Daniel Ringdahls senaste bibelkrönika i tidningen Dagen som berörde just pandemin och hur vi mitt i allt kan vara trygga i Guds händer.

I bön för ELM, vårt land och vår värld,

ELM, genom Daniel Ringdahl, missionsledare.

– – – – – – – –

Senaste uppdatering: 2020-03-17, kl. 11.00

ELM följer utvecklingen noga och uppmanar alla medlemmar och föreningar att göra detsamma. Styrelserna i de olika missionsföreningarna och församlingarna har ett särskilt ansvar i detta. Därtill är det nödvändigt att var och en av oss tar våra myndigheters rekommendationer på största allvar och noga följer dem. Här kan du få mer information:

Nya rekommendationer gällande personer över 70 år

Igår kväll (16/3) rekommenderade regeringen alla över 70 år att undvika fysiska sociala kontakter. Det bör även gälla för gudstjänstfirande och andra typer av samlingar i föreningars och församlingars regi. Det innebär att alla över 70 år inte bör komma till gudstjänster den närmaste tiden, inte bör vara med på stugmöten eller hemgrupper och i övrigt iaktta försiktighet. Det innebär dessutom att alla yngre bör respektera rekommendationen i förhållande till föräldrar, far- och morföräldrar eller äldre vänner och bekanta.

Dessa rekommendationer bör även påverka de föreningar som har kallat en predikant i en riskgrupp, eller den som är predikant och tillhör en riskgrupp. Så länge regeringens rekommendation är att personer över 70 år bör undvika folksamlingar, bör även föreningar höra av sig och ställa in i den händelse man har kallat en predikant inom den här gruppen.

Nya rekommendationer gällande gymnasieungdomar

Idag på morgonen (17/3) rekommenderade regeringen alla gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet att gå över till distansundervisning för att minska smittspridningen. Det är inte alldeles enkelt att veta hur man bör hantera rekommendationen i förhållande till våra ungdomsgrupper etc. men med tanke på hur snabbt utvecklingen går tror vi att det är klokast att pausa samlingar i ungdomsgrupper.

I övrigt gäller samma försiktighetsåtgärder som tidigare, men med ännu starkare uppmaning till efterföljelse. Se längst ned på sidan!

Vad gäller nattvardsfirande har Svenska kyrkan inte kommit med skärpta rekommendationer, vad vi har kunnat se, utan rekommendationen är att prästen doppar brödet i vinet och lägger i handen på kommunikanten. Här måste varje förening själv noga tänka över hur man ska hantera ett eventuellt nattvardsfirande på säkrast möjliga sätt. Det är också ett fullt möjligt alternativ att bara dela ut nattvarden i brödets gestalt eller att avvakta med nattvardsgudstjänsten till dess att smittspridningen har lugnat ner sig. Har ni en mässa planerad bör ni rådgöra med tjänstgörande präst och komma fram till en så säker lösning som möjligt.

Tjäna varandra

Tänk särskilt på varandra i denna prövning och hjälp varandra med allt som behövs. Kanske kan man hjälpa isolerade med att handla, prata i telefon eller på andra sätt ge hjälp och omsorg. Vi är Guds familj och ska ta hand om varandra med den kraft som Gud ger.

Alla föreningar och församlingar som har möjlighet att sända sina gudstjänster via närradio eller via nätet bör gärna se över möjligheterna att göra det för att inkludera alla dem som inte kan ta sig till gudstjänsten.

Gud är vår tillflykt och vår styrka …

I krissituationer ställs saker och ting på sin spets, och vi kan upptäcka nya saker om oss själva. Kanske reagerar vi på sätt som vi inte hade förväntat oss, kanske märker vi att saker blir viktiga för oss som vi inte hade trott var så viktiga. Som Guds barn får vi bära fram alla våra bekymmer, vår oro och vår rädsla inför Gud och ta Paulus på orden:

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim. 2:1-4.)

Och så får vi vila i vissheten att Gud har oss i sina goda händer – också genom den här prövningen. Hebréerbrevets författare kommer till sakens kärna när denne skriver:

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? (Heb. 13:5-6.)

I bön för ELM, vårt land och vår värld.

– – – – – – – –

I Guds händer

Publicerat: 2020-03-12, kl. 19.30

Igår kväll beslutade regeringen förbjuda alla samlingar med fler än 500 deltagare. Det är sällan gudstjänster i ELM samlar så många människor, men vi gör ändå väl i att tänka igenom hur vi tar hand om varandra på bästa sätt.

Till alla föreningar och församlingar som funderar över huruvida man bör vidta några åtgärder med anledning av corona-viruset vill vi ge följande rekommendationer.

Först några generella rekommendationer:

 • Följ utvecklingen genom nyhetsbevakning. Om nya direktiv kommer från myndigheterna ska vi lyssna och följa dem.
 • Var särskilt försiktiga om ni anordnar samlingar som samlar många äldre.
 • Var noga med handhygienen. Var noga med att stanna hemma vid sjukdom eller symptom på sjukdom. Var noga med att nysa och hosta i armvecket.
 • Tänk på att du i första ska följa föreskrifterna för dina medmänniskors skull!

Vad gäller gudstjänster kan man ta följande i beaktande:

 • Alla som är sjuka eller känner sig krassliga ska stanna hemma.
 • Alla som är friska ska glatt och gärna fira gudstjänst!
 • Om man har planerat för nattvardsgudstjänst bör man tänka sig för. Det är klokt att låta prästen doppa brödet i kalken och lägga i handen på kommunikanten, alternativt att bara brödet delas ut. De råden ger såväl katolska som svenska kyrkan i Sverige. Är man i en riskgrupp kan det vara klokt att bara ta emot brödet.
 • Det är klokt att inte kramas eller skaka hand med varandra. Inte heller under en eventuell fridshälsning. Det går utmärkt att hälsa på andra sätt.
 • Det är klokt att vänta med kyrkfika till dess att den mest akuta fasen är över.
 • Inkludera er förening, er bygd/stad, Sverige, myndigheter och världen i er förbön!

Tänk särskilt på alla som är oroliga och fundera över hur ni kan stödja och hjälpa dem.

I övrigt är det klokt att vända sig till följande instanser för mer information:

I ett blogginlägg skriver vår missionsledare Daniel Ringdahl på bloggen om Corona-utbrottet och hur vi kan bemöta det. Roseniuskyrkans predikant Martin Helgesson skriver också om saken på Roseniuskyrkans blogg med bl.a. en hänvisning till Luthers brev med anledning av pest-utbrottet 1527.

Andra inlägg

Rapport från styrelsen

Rapport från styrelsen

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom 8:1 Det är oerhört, otroligt, fantastiskt. Det är...

Sverige – Juni/Juli 2024

Sverige – Juni/Juli 2024

ÅRSKONFERENSEN 2024 Vid avslutningsmötet på ELMs årskonferens var det predikantvälsignelse för två nya...

Östafrika – Juni/Juli 2024

Östafrika – Juni/Juli 2024

KENYA Våra kenyanska vänner Lucy Kirui och Elizabeth Gwako från barnverksamheten Bethesda Children Ministry (BCM) har...

0 kommentarer