Vår tro

Vad tror vi?

Bibeln är Guds alltigenom sanna och levande Ord,
Guds kyrka utgörs av alla som är döpta i tron på Jesus Kristus
Guds kyrka är missionerande
Vi vill ha Jesus som Frälsare i centrum för allt
ELM är en luthersk rörelse, vilket innebär att vi står på de lutherska bekännelseskrifterna

Grundläggande begrepp

För att förklara vad ELM tror kan man ringa in vår teologiska identitet med hjälp av några nyckelbegrepp ur våra stadgar: Bibeln, Kristi kyrka, evangelisk och luthersk.

Bibeln

Det första är Bibeln. För ELM är tron på Bibeln som Guds ord ett omisskännligt signum. Vi vill hålla både Nya och Gamla testamentet högt som Guds sanna och tillförlitliga uppenbarelse med full auktoritet över tro och liv (2 Tim. 3:16). I Bibeln möter vi Gud själv och lär känna honom (se t.ex. Ps. 147:18-20, Luk. 24:44-48, Joh. 5:39-40, Heb. 1:1-2) .

Bibeln är skriven av människor som har varit ledda av den helige Ande (2 Petr. 1:21). Därför är den sann i det den uttalar sig om. Bibelns ord och budskap innehåller inga felaktigheter, och vi vill hålla fast vid, upptäcka mer av och växa i kärleken till Guds ord (Ps. 19:8, Matt. 24:35, Upp. 22:6-7). All ELMs verksamhet ska förankras i Guds ord.

Vi tror att Jesus Kristus är Skriftens stjärna och kärna. Han är stjärnan som kastar ljus över hela Bibeln och hjälper oss förstå hur Bibelns olika delar ska läsas och förstås, och han är kärnan som Skriften djupast sett handlar om, som han själv sa:

“Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig …” (Joh. 5:39.)

Med sitt centrum i evangelium är Bibeln ett rättesnöre och en levande vägvisare att följa och formas av på livets alla områden (Ps. 119:105, 2 Petr. 1:19) – familjeliv, församlingssyn, studier och arbete, miljöansvar, ägande och förvaltarskap osv.

Vi vill visa på Bibelns aktualitet genom att förmedla och tillämpa budskapet i vår egen tid, som Paulus sa i sitt försvarstal: “Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt.” (Apg. 26:25.) I Bibelns ljus vill vi förklara, försvara och argumentera för vår tro (Jud. 3).

Slutligen uttrycker vi också en villighet att låta oss korrigeras och tillrättavisas av Bibelns ord:

“När vår Herre och mästare Jesus Kristus sade ‘Gör bättring, osv’, ville han att den troendes hela liv skulle bestå av bättring.” (Tes 1, Luthers 95 teser.)

I våra enskilda liv får Ordet avslöja våra hjärtans otro och förnekelse. Genom förkunnelsen bekämpas otron framför allt genom en tydlig undervisning om Guds vilja och en varning för att gå förlorad. Som rörelse vill vi pröva allt och behålla det som utgår ifrån tron på Bibelns auktoritet och evangelium om Jesus Kristus. All tillrättavisning ska göras med respekt och ett gott samvete så att Gud blir ärad (1 Petr. 3:15).

Kristi kyrka

För det andra är ELM en del av Kristi världsvida kyrka. Vi tror att denna kyrka kännetecknas, inte av en viss organisationsform eller hierarki, av att Guds ord rent och klart förkunnas och sakramenten rätt förvaltas – oavsett var det sker. Kristi kyrka utgörs av Guds folk som förenar sina liv med Jesu liv och tillsammans lever ut sin tro i bön, gudstjänst och efterföljelse (Ef. 2:19-22). Kyrkan är en världsvid gemenskap som vilar på apostlarnas och profeternas lära, sammanfattad i de tre fornkyrkliga trosbekännelserna.

Denna gemenskap är ELM en del av. Tillsammans med bröder och systrar i tron vill vi verka för att evangeliet sprids och Guds ord tas emot och efterföljs. Kyrkan är till sin natur missionerande (Joh. 20:21, Matt. 28:18-20). Gud blev människa för att söka upp och frälsa det förlorade (Luk. 19:10), och vi får följa honom och kalla fler människor till Guds rike (Matt. 22:1-14). Utan Jesus tror vi att människor går evigt förlorade (1 Joh. 5:12) men Gud har sänt sin Son till världen för att världen ska bli frälst genom honom (Joh. 3:16-17).

Evangelisk

Det tredje nyckelordet är evangelisk. ELM är en rörelse i den evangeliska kyrkan, som har sin grund i reformationen på 1500-talet. Vi lägger stark tonvikt vid förkunnelsen av att människan görs rättfärdig uteslutande av Guds nåd genom tron på Jesus (Rom. 3:21-24), samt vid värdet av att förkunna både lag och evangelium (Gal. 3:10-14). “Evangelium” är det glada budskapet om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. “Lag” är ordet om vad Gud i sin helighet kräver av oss. Utan evangelium blir lagen förkrossande. Utan lagen blir evangelium billig nåd.

Evangelium berättar om hur Gud i Kristus har förenat sig med mänsklig natur för att leva det sant mänskliga och riktiga livet samt lida, dö och uppstå för att ta bort världens synd (2 Kor. 5:18-21, Rom. 8:3-4). Genom det åstadkommer han försoning mellan Gud och människa och kallar oss till att leva våra liv med en mening och en riktning där slutmålet är uppståndelsen från de döda och det eviga livet. Dessa grunder får mycket av den övriga trosläran att hamna rätt, och bidrar till att vi vill ha all vår glädje och stolthet i Jesu kors.

Från den evangeliska kyrkan hämtar vi också mycket god litteratur och undervisning som fördjupar vår kunskap och förståelse av den kristna tron. I mötet med tidens frågor förnyar vi det evangeliska arvet genom att fostra, utbilda och uppmuntra människor till att bli andliga förebilder som omsätter bibelordet i ord och handling i vår tid.

Luthersk

Det fjärde och sista nyckelordet är luthersk. Martin Luther (1483-1546) och Carl Olof Rosenius (1816-1868) har på ett särskilt sätt präglat den nyevangeliska väckelsen i Sverige. Dessa förgrundsgestalters betoning på att Guds handlande gentemot oss är oberoende av våra känslor eller gärningar är omistlig för ELM. Genom sin konkreta och själavårdande bibelundervisning har de fortsatt att tala och vägleda generationer av kristna i vårt land. Det går inte pejla ELM-själen utan att förstå hur djupt präglade ELMare, och våra förfäder, har varit av dessa lärares undervisning.

Den djupare beskrivningen av vad det innebär att kalla sig “luthersk” återfinns i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, även kallad Konkordieboken. De är reformationstidens värdefulla försök att sammanfatta och förstå Guds uppenbarelse i Bibeln, läst genom Luthers teologiska upptäckter. Vi ansluter oss helt och fullt till dessa och vill genom utbyte och aktivt deltagande stödja och uppmuntra även andra rörelser och verksamhetsformer i den evangelisk-lutherska traditionen.

“Varje problem ropar på sitt eget språk” skrev den svenske poeten Tomas Tranströmer, och kanske kan man säga att varje tid ställer samma frågor som har ställts genom historien men “på sitt eget språk”, präglat av sin tid. Vi vill ta oss an vår tids frågeställningar och, på Bibelns grund med Jesus i centrum som ett evangeliskt-lutherskt missionssällskap, resonera, reflektera och hjälpa Guds folk rotas i sin tillit till den ende Herren Jesus Kristus.

Icons made by smashingstocks from www.flaticon.com