Nytt från styrelsen

Den 15-16 november hade ELMs riksstyrelse sitt sista sammanträde för 2020, och här kommer en rapport. Detta var ett sammanträde som till stor del bestod av samtal och beslut om ekonomin.

Styrelsen har diskuterat ekonomin de senaste 18 månaderna, och saken belystes på årskonferensen i somras. Gåvor och kollekter har glädjande nog ökat under 2019 och ligger på de högsta nivåerna på flera år, men ändå låg resultatet på –2,3 miljoner kr för jan-okt 2019. Intäkterna under jan-okt 2019 låg på totalt 5,8 mkr och beräknas sluta på ca 7 mkr vid årets slut. Vi räknar med ett underskott på ca 3 mkr för 2019 om inga större gåvor kommer in i slutet av året.

När vi har planerat för 2020 har vi kunnat konstatera att ca sju miljoner kronor i intäkter inte kommer att räcka, och därför fick ELMs olika nämnder — nämnden för utlandsmission (NUM), nämnden för mission i Sverige (MIS) och tidningsnämnden (TN) — i uppdrag i oktober att arbeta fram alternativa förslag på budget för 2020. Detta har varit en svår uppgift för nämnderna, men styrelsen är tacksam för deras utmärkta arbete.

Under styrelsesammanträdet deltog nämndernas ordförande i budgetdiskussionen och fick presentera sina förslag. Nämndernas förslag ser något olika ut beroende på vilken typ av verksamhet de arbetar med, men det förslag som styrelsen till slut antog innebär totala kostnader om ca 7,5 mkr för 2020. Det är 2,5 mkr mindre kostnader jämfört med utfallet för 2018 och det beräknade utfallet för 2019. Det innebär fortfarande ett mindre underskott, omkring en halv miljon, men vi vill tro att medlemmarna kommer vilja samla in de medlen också för 2020.

Det går inte att göra sådana här besparingar utan att det påverkar verksamheten. Den mest konkreta konsekvensen är att Kerstin Nilsson, ELMs mångåriga missionär i Kenya, varslas om uppsägning och sägs upp den 31 mars 2020 och avslutar sin anställning den 31 september. Det här är ett svårt beslut att fatta, men vi har ansett oss tvungna till det. Styrelsens uttryckliga önskan är att låta Kerstin fullfölja sin period om gåvorna skulle öka i den mån att vi finner det försvarbart att återkalla varslet.

Andra verksamheter som påverkas av besparingen är att tjänsten som missionssekreterare för Sverige hålls vakant under Fredrik Smetanas tjänstledighet. Det innebär att personalen i Sverige nu är fyra personer fördelade på tre heltidstjänster – Daniel Ringdahl (100%, missionsledare), Sigrid Eklund (50 %, organisationssekreterare), Jonny Bjuremo (50 %, missionssekreterare), Rakel Smetana (100 %, missionssekreterare) – i administrationen, jämfört med sex personer fördelade på fyra heltidstjänster för ett år sedan.

Det är en prövning vi går igenom just nu och informationen går ut till många av er genom brev, personliga möten, information i Till Liv m.m. Samtidigt ska vi inte förvånas över att vi hamnar i de här motgångarna just samtidigt som vi påbörjar ett arbete bland ett folk med en annan gud. Vi vet att vi har en fiende som vill hindra allt Guds goda verk, men Ordet säger: ”Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat.” (Uppenbarelseboken 5:5.)

Vi arbetar med insamlingskampanjen ”Anta utmaningen” och vädjar till er att stå med i bönekampen för ELMs verksamhet i Sverige och i utlandet. Be för våra samarbetskyrkor och våra föreningar, för utsända, för anställda och för alla frivilliga. Och be om en givmildhetens och generositetens ande bland oss! Våra svårigheter är egentligen ingen utmaning om vi bara hjälps åt!

Gå in på www.elmbv.se/utmaningen och anta utmaningen tillsammans med oss!

 

Och gör dig redo för ELMs bönevecka den 13-19 januari 2020. Bönefolder kommer med Till Livs januarinummer och den kommer att finnas för nedladdning på ELMs hemsida i början av januari.

Info om årskonferensen 2020. Planeringen av ELM:s årskonferens 2020 är i full gång. Årskonferensen kommer att äga rum i Lund den 4-7 juni, och arrangeras tillsammans med Kristna Föreningen Filippi. Mer information om årskonferensen kommer efter nyår.

 

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer