Rapport från styrelsesammanträde

Rapport från sammanträde med ELM:s styrelse 3-4 april 2020

Den 3-4 april träffades ELM:s styrelse för ett lite annorlunda sammanträde – på grund av reserestriktioner orsakade av coronapandemin var fyra ledamöter på plats på Strandhem medan resten av styrelsen anslöt på distans. Pandemin påverkar ju inte bara styrelsens sammanträden, utan också mycket av den verksamhet inom ELM som planerats för våren. Detta diskuterades under sammanträdet. Som ni kan läsa på hemsidan har detta påverkat ELM:s årskonferens 2020, som var planerad till början av juni men nu flyttas till 11-13 september. Som ni också har kunnat läsa på våra utlandsmissionärers blogg på elmbv.se har coronapandemin också påverkat ELM:s arbete utomlands och våra anställda där på olika sätt.

Under sammanträdet diskuterade styrelsen bland annat:

 • Det ekonomiska läget
    Styrelsen är väldigt glada och tacksamma över den respons på höstens kampanj ”Anta utmaningen!” vi nu kan se. Som Daniel Ringdahl skriver på hemsidan kan vi efter årets första tre månader se ett svagt positivt resultat, till stor del tack vare ökade gåvor. Stort tack för ert stöd!
   
 • Verksamhetsplan 2021
    ELM:s nämnder (nämnden för utlandsmission (NUM), nämnden för mission i Sverige (MIS) och tidningsnämnden (TN)) har under de senaste månaderna arbetat med det som nu är styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. Denna påverkas givetvis av de ekonomiska nedskärningarna som styrelsen tvingats göra det senaste året. Styrelsen diskuterade nämndernas förslag och även möjliga strategier för hantering av ”extraordinära intäkter” (såsom testamentsmedel).
   
 • Nämndernas struktur och uppgifter
    ELM producerar flera tidningar – Till Liv, Droppen och Begrunda – och ser detta som en väldigt viktig del av vår verksamhet. I nuläget har tidningsnämnden personalansvaret för de anställda inom tidningsverksamheten, och styrelsen diskuterade om detta ansvar kan föras över från nämnden till anställda i administrationen. Styrelsen diskuterade också något om MIS och TN:s arbetsordningar, och hur man vi kan underlätta nyrekrytering till dessa nämnder.
   
 • Samtal med missionssekreterare Jonny Bjuremo
    Jonny Bjuremo, som delvis är anställd av ELM Syd, medverkade under en punkt på sammanträdet. Han berättade om de planer som finns på att starta second hand-verksamhet inom ELM – under våren har det planerats för en temadag som tyvärr blivit inställd/uppskjuten på grund av coronapandemin. Styrelsen är positiv till de planer som finns, och hoppas att man ska komma framåt med dem. Jonny rapporterade också från situationen i våra olika samarbetskyrkor, vilka påverkas i ganska stor grad av den pågående pandemin genom mer eller mindre nedstängda samhällen.
   
 • Rapport från sångboksprojektet
    Styrelsen fick en kort uppdatering från arbetet med den nya sångboken. Man håller nu på att gå igenom de remissvar som inkom från regionerna och ELU, och arbetar för en tryckning av sångboken under hösten och lansering i slutet av året. Mer information om detta, och den digitala versionen av sångboken, kommer förhoppningsvis inom kort!

Markus Preston

Styrelsens sekreterare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer